Čavja 31, 51219 Čavle, Hrvatska
+385 (0)51 208 300
+385 (0)51 208 310
pisarnica@cavle.hr

Savjetovanje u tijeku

Završena savjetovanja

Dokumenti za preuzimanje:

Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općina Čavle kao naručitelj radova na rekonstrukciji Osnovne škole Čavle, stavlja opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje a zainteresiranim gospodarskim subjektima. Savjetovanje traje zaključno do 9.3.2017. godine.

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA 2017. i PROJEKCIJE ZA 2018. i 2019. godinu

Info

Opća načela, standardi i mjere za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata i drugih dokumenata uređeni su Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (»Narodne novine«, broj 140/09) (u daljnjem tekstu: Kodeks) i člankom 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«,  broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst) koji se na odgovarajući način primjenjuju na tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Vlada Republike Hrvatske prihvatila je Kodeks, a na temelju Kodeksa, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske izradio je Smjernice za primjenu Kodeksa. Krajnji je cilj Kodeksa olakšati interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu.

Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju.

Općina Čavle provodi praksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću pri donošenju općih akata ili drugih dokumenata kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba, kao i pri usvajanju strateških i planskih dokumenata putem internetske stranice, objavom nacrta općeg akta odnosno drugog dokumenta, s obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele postići te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja.

Savjetovanje s javnošću o nacrtima strateških i planskih dokumenata provodi se u trajanju od najmanje 30 dana, a za ostale akte odnosno druge dokumente u trajanju od najmanje 15 dana  osim u hitnim i iznimnim slučajevima kada se provodi savjetovanje u kraćim rokovima od navedenog roka. Zakonskom obvezom Općina Čavle dužna je detaljno obrazložiti razloge za kraću provedbu savjetovanja.

Uz svaki nacrt dokumenta o kojem se provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnosti objavljuju se i razlozi njegova donošenja ili izmjena kao i ciljevi koji se savjetovanjem žele postići. O svakom provedenom savjetovanju objavljuje se i Izvješće iz kojeg je vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji nisu usvojeni.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena možete uputiti pismeno putem pošte ili osobnom dostavom u pisarnicu Općine Čavle, kao i na e-mail adresu: dolores.buric@cavle.hr.

Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12), osobni podaci neće se koristiti u druge svrhe, osim u povijesne, statističke ili znanstvene svrhe, uz uvjet poduzimanja odgovarajućih zaštitnih mjera. Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se objaviti.

Koordinator savjetovanja sa zainteresiranom javnošću:

Ime i prezime: Dolores Burić

Adresa: Čavja 31, 51 215 Čavle

Tel.: 051/208-312

E-mail: dolores.buric@cavle.hr

Opći propisi:

  • Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst),

http://www.zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama

  • Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (»Narodne novine«, broj 140/09),

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_11_140_3402.html

  • Smjernice za primjenu Kodeksa (Zagreb, 2010).

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_11_140_3402.html

Skip to content

Koristimo kolačiće

Molimo vas potvrdite prihvaćate li kolačiće sa stranice www.cavle.hr korištene u svrhu boljeg razmijevanja navika posjetitelja. U suprotnom odaberite ne prihvaćam i nećemo spremati kolačiće na vaše računalo.