Čavja 31, 51219 Čavle, Hrvatska
+385 (0)51 208 300
+385 (0)51 208 310
pisarnica@cavle.hr

[alert type=”error” close=”false”]

Ispravak troškovnika

Mjenja se stavka troškovnika ukupno godišnje u kn na način da ista glasi: Ukupno godišnje u kunama (mjesečno x6)(lokacije+djelatnik u izvarednim slučajevima)

Sve ostale stavke ostaju nepromjenjive.

[/alert]

Sukladno  članku 3. Naputka kojim se uređuje postupak provedbe bagatelne nabave ispod 200.000,00 kuna za robe i usluge te ispod 500.000,00 kuna za radove od 20. veljače 2014.godine i temeljem Odluke Općinskog načelnika od 5. lipnja 2014. godine,  Općina Čavle provodi postupak  bagatelne nabave za predmet nabave:

1.OPĆI PODACI O NARUČITELJU:

1.1.OPĆINA ČAVLE51219 Čavle, Čavle 206

Telefon : 051/208-310 :telefax: 051/208-311,

Internetska adresa: www.cavle.hr

OIB:27613220645

1.2.Osoba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima:

Odineja Mavrinac-Filipović;

Tel: 051/208-300, fax: 051/208-311,

E-mail: mavrinac@opcina-cavle.htnet.hr;

             opcina.cavle@ri.t-com.hr

1.3.Evidencijski broj nabave : 36/2014

1.4.Vrsta postupka javne  nabave: Bagatelna nabava koja je izuzeta od primjene odredaba Zakona o javnoj nabavi sukladno članku 18. Zakona o javnoj nabavi ( NN 90/11,83/13 i 143/13)

1.5.Procijenjena vrijednost nabave ( bez PDV-a )  je :50.000,00 kuna

1.6. Datum objave na internetskim stranicama Općine Čavle:  11. lipnja  2014.godine

2.PODACI O PREDMETU NABAVE:

2.1. Opis predmeta nabave:

Pružanje usluga čišćenja – zidnih, podnih, staklenih površina, opreme i inventarateokoliša,

CPV oznaka i opis: 74700000 – Usluge čišćenja

Uslugačišćenjavrši  seuobjektimaopćinskeuprave, objektimakultureteu  sportskimobjektima.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti u obvezi su, uz prethodnu najavu, izvršiti obilazak svih poslovnih prostora u kojima će se obavljati usluga koja je predmet ove nabave.

Opis objekata s učestalošću čišćenja!

I.   SPORTSKI OBJEKTI – UČESTALOST ČIŠĆENJA 

1.SPORTSKA DVORANA MAVRINCI           

UČESTALOST ČIŠĆENJA:

1.1.dvorana – parter (  1400,00  m2) – svakodnevno, uključujući i nedjelju

1.2.Svlačionice prizemlja  –5 svlačionica  sa  wc-om i  tuševima za igrače ukupne površine 145,91  m2 – svakodnevno, uključujući i nedjelju

1 svlačionica s wc-om i tuševima za osobe s posebnim potrebama  ukupne površine  26,00 m2  –jednom tjedno

       2 svlačionice s wc-om i tuševima  za suce ukupne površine 17,16 m2  – jednom tjedno

1.3. tribine – 700 stolica – jednom tjedno

1.4. sanitarni čvorovi I kata  ukupne površine 85 m2  –  jednom tjedno

1.5. stubište, hodnik I  kata  ukupne površine  60 m2 – jednom tjedno

1.6. kancelarija na I katu  ukupne površine  28 m2 – jednom tjedno

1.7. sala za sastanke na I katu ukupne površine  39 m2 – jednom tjedno

1.8. ostali prostori ukupne površine 100 m2 – jednom tjedno

      1.9.hodnik prizemlje ukupne površine 60 m2 –svakodnevno

II.UPRAVNE  ZGRADE- UČESTALOST ČIŠĆENJA

1.ČEBUHAROVA KUĆA – KAT

1.1Kancelarijski prostori  koji se čiste svaki dan, ukupne površine 173,17  m2, čistiti od ponedjeljka – do petka u   vremenu od 16,00 do 22,00 sata,

1.2.Sanitarni prostor koji se čisti svaki dan,ukupne površine 21,70 m2 čistiti od ponedjeljka – do petka u   vremenu od 16,00 do 22,00 sata.

PRIZEMLJE –KNJIŽNICA

Prostor koji se čisti svaki dan, ukupne površine 172,80  m2  čistiti od ponedjeljka do petka,sukladno radnom vremenu knjižnice, ujutro od 08.00 sati do 12.00, a popodne od 16.00 do 22.00. sata

Sanitarni prostor koji se čisti svaki dan,ukupne površine 17,96 m2 čistiti od ponedjeljka – do petka u   vremenu od 16,00 do 22,00 sata.

Ukupan broj koševa za otpatke pod točkom 1  – 20 kom

2. DOM KULTURE ČAVLE

2.1.Stubište – ulaz  za poštu – prostor sa sanitarnim čvorom čisti se  svkodnevno u vremenu od 16.00. do 22.00. sata – ukupne površine ( 30m2 + sanitarije 20m2 ) – ukupne površine 50 m 2

2.2.Kancelarijski prostori koji se čiste jednom tjedno, ukupne površine od 241.45 m2, čistiti u  vremenu od 16,00 do 22,00 sata ( radnim danom )

2.3.Sanitarni prostori koji se čiste  jednom tjedno,ukupne površine 44.20 m2 ,( matični i bočno ) čistiti  u vremenu od 16.00. do 22.00. sata ( radnim danom )

Ukupan broj koševa za otpatke na lokaciji – 10 kom

2.4.Prostor dvorane-pod  Doma kulture ukupne površine   330,00 m2  čistiti mjesečno jedanput- godišnje 12 puta

2.5.Prostor predvorja i sanitarne čvorove ukupne površine  260,20 m2  čistiti mjesečno 2 puta – godišnje 24   puta

2.6.Prozorska stakla  iznad 2 metra ukupne površine  čistiti  jednom godišnje.

3.ČITAONICA CERNIK

Prostori koji se čiste jednom tjedno, ukupne površine  100,58  m2, čistiti  petkom od  08.00 do 12.00.  do sati

Ukupan broj koševa za otpatke na lokaciji – 2 kom

4.KAŠTEL GROBNIK – 

Prostor se čisti jednom  na mjesec, sukladno dogovoru , ukupne površine 80 m2

 5. ZGRADA U PODČUDNIĆU

 Prostor  čistiti jednom tjedno  ukupne površine 50.91 m2 , čistiti radnim danom , sukladno dogovoru od 8.00 do 16.00. sati

Podaci  površina razrađeni u tablici koja je prilog dokumentaciji.

Definiranje USLUGA ČIŠĆENJA :

I. Usluga čišćenja prostora SVAKODNEVNO , podrazumijeva:

-pražnjenje koševa za otpatke i zamjenu vrećica,

-čišćenje sanitarnih čvorova (wc),

-čišćenje prostora koji su u tablici navedeni da se čiste svakodnevno (usisavanje prašine sa svih podnih površina – parketa, tepisona, brisanje pločastih i kamenih obloga, brisanje namještaja, svih drvenih, metalnih površina i tehničkih pomagala).

Usluge čišćenja svakodevno podrazumjevaju i čišćenje staklenih površina visine do 2 metra, 4 puta mjesečno te isto treba ukalkulirati  u cijenu.

II.Usluga čišćenja prostora   JEDNOM TJEDNO ( dva ili tri puta )podrazumijeva:

– usluge koje se obavljaju svakodnevno

– pranje staklenih površina (prozora) do visine 2 metra, 2  puta mjesečno. Isto treba ukalkulirati u cijenu.

III.Usluge čišćenja  JEDNOM  ILI DVA PUTA MJESEČNO  obuhvaća  one usluge čišćenja  navedene kao u stavku II.

Usluge čišćenja mjesečno ili dva puta mjesečno ( dan čišćenja )  provoditi će se u dogovoru s Naručiteljem, odnosno po pozivu Naručitelja unutar 24 sata.

Odabrani ponuditelj će uslugu čišćenja obavljati s raspoloživim zaposlenicima, a u cijenu usluge moraju biti uključeni i troškovi cjelokupnog materijala i opreme za čišćenje koji osigurava ponuditelj.

Napomena: Za čišćenje poda sportske dvorane Mavrinci  materijal i opremu ( stroj )  osigurava Naručitelj usluga.

Zaposlenici koji budu obavljali poslove čišćenja moraju se pridržavati reda i propisa o sigurnosti i zaštiti na radu kao i propisanog radnog reda Naručitelja i uputa za rad te  moraju nositi odgovarajuću radnu odjeću i obuću te kvalitetno obavljati poslove čišćenja.

3. DOKUMENTACIJA KOJU PONUDITELJI MORAJU OBVEZNO DOSTAVITI UZ PONUDU:

3.1.Presliku isprave iz sudskog( trgovački) , obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra . Isprava  ili dokument ne smije biti stariji od 3 ( tri ) mjeseca  računajući od dana početka postupka javne nabave ( dan slanja poziva za nadmetanje ) .

3.2.Popis značajnijih usluga istovrsnih ili sličnih predmetu nabave izvršenih u posljednje tri godine,  s iznosom i datumom  pružene usluge s potvrdom (potvrdama – najmanje dvije potvrde ) Naručitelja o urednom ispunjenju ugovora koju daje ugovorna strana iz navedenih ugovora , a kojom se dokazuje da ponuditelj ima iskustvo u pružanju usluga u traženom ili sličnom opsegu.

Potvrda o uredno ispunjenim ugovorima mora sadržavati sljedeće podatke:

1.                  naziv i sjedište ugovornih strana,

2.                  predmet ugovora,

3.                  vrijednost ugovora,

4.                  vrijeme i mjesto ispunjenja ugovora,

5.                  navod o uredno ispunjenim ugovorima.

Smatra se da je ponuditelj dokazao svoju sposobnost ako je dostavio  najmanje dvije potvrde  po uredno izvršenom  ugovoru  u iznosu  od minimalno 50.000,00 kuna. ( iznos bez PDV-a) .

4. PODACI O PONUDI :

Ponuda je pisana izjava volje ponuditelja da pruži usluge, a sukladno uvjetima i zahtjevima navedenim u zahtjevu za sklapanje ponuda.

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu , mora biti tiskana ili pisana neizbrisivom tintom.

Stranice se označuju rednim brojem stranica , na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi uz navod datuma ispravka uz potvrđeni potpis  ponuditelja.

 Elektronička dostava ponude nije  dopustiva.

Ponuditelj može dostaviti samo jednu ponudu za cjelokupan predmet nabave.

4.2.Ponuda mora sadržavati:

-popunjen ponudbeni list  s troškovnikom

-traženu dokumentaciju

4.3..Dostava ponuda, zaprimanje i otvaranje :

Ponuditelji dostavljaju ponudu u pismenom obliku, u zapečaćenoj omotnici na hrvatskom jeziku,  na kojoj treba naznačiti:

 – Općina Čavle, Čavle 206, 51219 Čavle

– te naznačiti -NE OTVARATI- ponuda za  usluge čišćenja   –

-EV. BROJ   40/2014

Na omotnici obvezno naznačiti i naziv i adresu ponuditelja.

Ponuda koja  nije pristigla u propisanom roku neće se otvarati i vraća se  ponuditelju neotvorena.

Krajnji rok za  dostavu ponuda je  deset  dana od dan objavljivanja poziva za dostavu ponuda , odnosno do  23. lipnja 2014. godine.

5. CIJENA PONUDE, NAČIN IZRAČUNA CIJENE  I SADRŽAJ CIJENE:

Cijena ponude mora sadržavati sve materijalne troškove ponuditelja potrebne za potpuno i kvalitetno izvršenje posla.

Ponuđena cijena smatra se fiksnom i nepromjenjivom.

Cijena ponude mora biti izražena u kunama.

6. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:

Kriterij za odabir je najniža cijena ponude , koja je sukladna uvjetima iz poziva za dostavu ponuda .

7. ROK , NAČIN I UVJETI PLAĆANJA.

Plaćanje se vrši  po izvršenoj usluzi  i to  u roku od 30 dana od dana zaprimanja računa .

8. PREGLED, OCJENA PONUDA TE DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU:

Nakon otvaranja ponuda Povjerenstvo će pregledati ponude na temelju uvjeta iz poziva za dostavu te o istom sastavlja zapisnik .

Na osnovu rezultata pregleda i ocjene ponuda načelnik donosi odluku o odabiru /poništenju koju će dostaviti svima koji su dostavili ponudu.

Odluka o odabiru temelji se na kriteriju za odabir.

9. ROK POČETKA I ZAVRŠETKA PRUŽANJA  USLUGA:

Ponuditelj je dužan započeti s pružanjem usluga nakon potpisivanja Ugovora.

Rok završetka pružanja usluga 31.12.2014. godine.

10. PODACI O PRITUŽBI:

Protiv Odluke o odabiru može se uložiti pritužba koja se ulaže u pisanom obliku Komisisji za pritužbe za bagatelnu nabavu na nivou uprave Općine Čavle.Rok za ulaganje prigovora je tri dana od dana primitka Odluke.

Skip to content

Koristimo kolačiće

Molimo vas potvrdite prihvaćate li kolačiće sa stranice www.cavle.hr korištene u svrhu boljeg razmijevanja navika posjetitelja. U suprotnom odaberite ne prihvaćam i nećemo spremati kolačiće na vaše računalo.