Čavja 31, 51219 Čavle, Hrvatska
+385 (0)51 208 300
+385 (0)51 208 310
pisarnica@cavle.hr

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22) zajamčeno je pravo svakoj fizičkoj i privatnoj osobi da dobije pravodobne, potpune i točne informacije odnosno pravo na ponovnu uporabu informacija od strane tijela javne vlasti. Također propisana su  načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, njihova ograničenja te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

U Općini Čavle pravo na pristup informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje i to:

 1. putem elektroničke pošte: ppi@cavle.hr, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
 2. pismenim putem na adresu: Općina Čavle, Čavja 31, Čavle, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
 3. osobno na adresu: Općina Čavle, Čavja 31, Čavle, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija.

 

Temeljem Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14 i 15/14-ispravak) podnositelju zahtjeva mogu se obračunati stvarni materijalni troškovi nastali pružanjem informacije kako slijedi:

 • preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna
 • preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna
 • preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna
 • preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna
 • elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna
 • elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna
 • elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.
 • pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna
 • pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga.

Napomena:

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave za usluge koje nisu gore navedene tijelo Općina Čavle odredit će na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga.

Općina Čavle ima pravo obračunati stvarni trošak nastao pružanjem informacije te ukoliko podnositelj zahtjeva ne  položi traženi iznos smatrat će se da je odustao od zahtjeva.

 

Naknada za ponovnu uporabu informacija

Na temelju Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije Općina Čavle može korisniku naplatiti stvarne materijalne troškove ponovne uporabe informacija u slučaju da:

 1. za naplatu troškova od strane tijela javne vlasti koje se financira iz vlastitih prihoda ili
 2. ako korisnik zahtjeva informacije kojima tijelo javne vlasti osigurava odgovarajuće prihode kojim pokriva troškove njihova prikupljanja, izrade, reprodukcije i objave

Obrasci dostupni za preuzimanje (Microsoft Word dokument):

Pravo na pristup informacijama uređuju:

OPĆI PROPISI

 • Ustav Republike Hrvatske (NN br. 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14),
 • Zakon o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15, 69/22),
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN br. 61/18, 98/19),
 • Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN br. 111/21),
 • Zakon o medijima (NN br. 59/04, 84/11, 81/13),
 • Zakon o općem upravnom postupku (NN br. 47/09, 110/21),
 • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18),
 • Zakon o sustavu državne uprave (NN br. 66/19)
 • Zakon o tajnosti podataka (NN br. 79/07, 86/12),
 • Zakon o upravnim sporovima (NN br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17, 110/21),
 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka ( NN br. 108/96),
 • Opći porezni zakon (NN br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20),
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 20/16)
 • Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske ( NN br. 124/15),
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (NN br. 83/14),
 • Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (NN br. 67/17),
 • Kriterij za određivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije ( NN br. 12/14, 15/14-ispravak),
 • Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija (NN br. 87/18)

Odluka o imenovanju

Službenik za informiranje

DOLORES BURIĆ mag. iur.

Čavja 31
51219 Čavle, Hrvatska

051/208-312

ppi@cavle.hr

Zamjenik službenika za informiranje

MARINA MARŠANIĆ mag. iur.

Čavja 31
51219 Čavle, Hrvatska

051/208-304

ppi@cavle.hr

Izvještaji

Skip to content

Koristimo kolačiće

Molimo vas potvrdite prihvaćate li kolačiće sa stranice www.cavle.hr korištene u svrhu boljeg razmijevanja navika posjetitelja. U suprotnom odaberite ne prihvaćam i nećemo spremati kolačiće na vaše računalo.