Čavja 31, 51219 Čavle, Hrvatska
+385 (0)51 208 300
+385 (0)51 208 310
+385 (0)51 208 311
OBAVIJEST I JAVNI POZIV POREZNIM OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE

Obrasci za preuzimanje dostupni su na dnu ove stranice. Skoči na obrasce.

Temeljem članka 20. stavak 2. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16), koji je stupio na snagu 01. siječnja 2017. godine, sve jedinice lokalne samouprave pa tako i Općina Čavle, dužne su uvesti i naplaćivati porez na nekretnine.

Od 01. siječnja 2018. godine uvodi se porez na nekretnine te se ukida komunalna naknada.

Obavještavaju se porezni obveznici:

– da je predmet oporezivanja nekretnina (bez obzira da li je legalizirana ili ne i bez obzira da li je u zoni ili izvan građevinske zone),

– da se nekretninom smatra:
1. stambeni prostor – za trajno i povremeno stanovanje,
2. poslovni prostor – prema stvarnoj djelatnosti,
3. garažni prostor,

  1. drugi pomoćni prostori – prostori koji nemaju svoju vlastitu samostalnu svrhu već su prateći ili povezani sa stambenim, poslovnim ili garažnim prostorom (primjerice: tavani, podrumi, ljetne kuhinje, zimski vrtovi, prateći nužni prostori u poslovnim objektima)
  2. ostali prostori bez namjene – izvedeni prostori koji se mogu smatrati upotrebnim cjelinama, ali u trenutku utvrđivanja nemaju svoju namjenu. Takvim prostorom može se smatrati svaki zatvoreni prostor koji je minimalno opremljen vanjskom stolarijom, dok unutarnje uređenje, kao niti činjenica da li postoji priključak na infrastrukturu pritom nije odlučujuća (primjerice zatvorene zgrade, izgrađeni objekti koji još nisu privedeni nekoj svrsi)
  3. građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,
  4. neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja i koje svojom veličinom i oblikom ispunjava uvjete za građenje (minimalne površine 650 m2) i opremljeno je najmanje pristupnom cestom, objektima za opskrbu električnom energijom i vodom prema mjesnim prilikama. Na predmetnom zemljištu nije izgrađena nikakva građevina ili postoji privremena građevina za čije građenje nije potrebna građevinska dozvola. Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se i zemljište na kojemu se nalaze ostaci nekadašnje građevine, odnosno na kojemu je započeto građenje.

(Neizgrađeno građevinsko zemljište na kojem je započeto građenje smatra se izgrađenim prostorom i oporezuje se na način i pod pretpostavkama propisanim za prostore ako su protekle dvije godine od pravomoćnosti građevinske dozvole ili drugog akta za građenje ili od dana izdavanja potvrde glavnog projekta.).

– da je porezni obveznik svaka osoba koja nekretninu samostalno posjeduje (u smislu Zakona to je vlasnik nekretnine), ali i nesamostalni posjednik ako je porezna obveza pravnim poslom prenesena na nesamostalnog posjednika, ako se koristi nekretnina u vlasništvu općine, grada ili županije ili Republike Hrvatske, ako nema valjani pravni temelj posjedovanja nekretnine ili je vlasnik nepoznat,

– da se porez na nekretnine obračunava na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine, te na stvarnu površinu zemljišta,

– da se godišnji iznos poreza po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje množenjem: vrijednosti boda (B), koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn), koeficijenta stanja (Ks) i koeficijenta dobi (Kd),

– da se rješenje o porezu na nekretnine donosi do 31. ožujka za tekuću kalendarsku godinu prema stanju nekretnine i poreznog obveznika na dan 01. siječnja tekuće godine i takvo rješenje je na snazi dok ne nastane promjena koja je od utjecaja na utvrđivanje porezne obveze. Sve promjene koje nastanu tijekom kalendarske godine, a od utjecaja su na utvrđivanje porezne obveze (tj. sve činjenice koje utječu na visinu obračuna i utvrđivanje osobe poreznog obveznika), primjenjuju se od sljedeće kalendarske godine,

– da se rješenjem o porezu utvrđuje porezni obveznik, iznos poreza po m2 obračunske površine, obračunska površina, ukupni iznos poreza i rokovi plaćanja (ukupni iznos poreza se utvrđuje u godišnjem iznosu). Rješenjem se ne dokazuje vlasništvo na nekretnini.

Prijelaznim i završnim odredbama Zakona o lokalnim porezima u članku 59. propisano je da porezni obveznici mogu jedinicama lokalne samouprave dostaviti podatke iz članka 40. navedenog Zakona (tj. podatke o poreznom obvezniku i nekretnini) do 31. listopada 2017. godine, ali i da će jedinice lokalne samouprave pozvati poreznog obveznika da dostavi sve ili dio podataka ako njima ne raspolaže odnosno ako se oni bitno razlikuju usporedbom podataka jedinica lokalne samouprave sa podacima dobivenim od Državne geodetske uprave, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstva financija – Porezne uprave), a ukoliko porezni obveznik ne dostavi tražene podatke, porezna obveza će se utvrditi na osnovi podataka kojima raspolaže jedinica lokalne samouprave.

Radi ustrojavanja i vođenja Evidencije o nekretninama i poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine te radi pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine pozivaju se vlasnici i korisnici stambenog prostora, poslovnog prostora, garažnog prostora i drugih pomoćnih te ostalih prostora bez namjene, zemljišta koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti i neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Općine Čavle da najkasnije do 31. listopada 2017.g. dostave podatke o poreznim obveznicima i nekretnini na dolje priloženim obrascima osobno ili putem pošte na adresu Općina Čavle, Čavja 31, 51219 Čavle, na e-mail adresu poreznanekretnine@cavle.hr, ispunjavanjem on-line obrasca na www.cavle.hr.

Napominjemo da je člankom 59. Zakona o lokalnim porezima propisano da ako porezni obveznik ne dostavi tražene podatke do zakonom propisanog roka (31.10.2017. godine), porezna obveza će se utvrditi na osnovi podataka kojima raspolaže Općina Čavle s osnova zaduženja postojećeg zaduženja komunalne naknade, s najvišim koeficijentima utvrđenima Zakonom o lokalnim porezima za stanje i dob nekretnine.

Napomena:
Za obvezu plaćanja komunalne naknade za tekuću 2017.g. Vam dostavljamo uplatnice.

Upravni odjel za lokalnu samoupravu

i upravu Općine Čavle

 

Obrasci dostupni za preuzimanje:

Info

Službenik za informiranje

Osoba za nepravilnosti

Savjetovanje s javnošću

Službene novine

Prostorni planovi

Časopis Gmajna

Objave

Skip to content

Koristimo kolačiće

Molimo vas potvrdite prihvaćate li kolačiće sa stranice www.cavle.hr korištene u svrhu boljeg razmijevanja navika posjetitelja. U suprotnom odaberite ne prihvaćam i nećemo spremati kolačiće na vaše računalo.