Čavja 31, 51219 Čavle, Hrvatska
+385 (0)51 208 300
+385 (0)51 208 310
pisarnica@cavle.hr
Općina u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojim se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

 • uređenje naselja i stanovanje;
 • prostorno i urbanističko planiranje;
 • komunalne djelatnosti;
 • brigu o djeci, te starim i nemoćnim osobama;
 • socijalnu skrb;
 • primarnu zdravstvenu zaštitu;
 • odgoj i osnovno obrazovanje;
 • kulturu, tjelesnu kulturu i šport;
 • zaštitu potrošača;
 • zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša;
 • protupožarnu i civilnu zaštitu;
 • i drugih poslova utvrđenih zakonom i Statutom Općine.

Prema Statutu Općine Čavle općinska tijela su

Upravni odjel

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine, kao i poslove državne uprave koji su preneseni na Općinu. U svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili Zakonom dodijeljeni državnim tijelima

Informacije za građane

Zakonom o općem upravnom postupku (NN 47/09, 110/21) omogućeno je strankama podnošenje podnesaka (zahtjevi, prijedlozi, ispunjeni obrasci, prijave, molbe, žalbe, predstavke, prigovori, obavijesti, priopćenja) u pisanom obliku neposredno (u pisarnicu Upravnog odjela za lokalnu samoupravnu i upravu), poštom (na adresu Čavja 31, Čavle), elektroničkim putem (pisarnica@cavle.hr) ili se mogu usmeno izjaviti na zapisnik.

Obrazac zahtjeva možete pronaći na https://www.cavle.hr/obrasci/

Zahtjev se može podnijeti i usmeno na zapisnik u uredovno radno vrijeme za primanje stranaka ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8.30h do 11.00 h, utorkom od 9.00 do 11.00 i od 13.00h do 17.00h. Četvrtkom se stranke ne primaju.

Zahtjev se podnosi u pisarnicu Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle.

Službenik će u Zapisnik unijeti osobno ime odnosno naziv i adresu stranke te osoba ovlaštenih za zastupanje ako ih stranka ima, OIB stranke. Zahtjev mora biti razumljiv i sadržavati sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti.

Rokovi za rješavanje upravne stvari:

U upravnim postupcima pokrenutim na zahtjev stranke službena je osoba dužna rješenje donijeti i dostaviti stranci bez odgode, a najkasnije:

 • u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva u slučajevima neposrednog rješavanja
 • u roku od 60 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva u slučajevima vođenja ispitnog postupka.
Skip to content

Koristimo kolačiće

Molimo vas potvrdite prihvaćate li kolačiće sa stranice www.cavle.hr korištene u svrhu boljeg razmijevanja navika posjetitelja. U suprotnom odaberite ne prihvaćam i nećemo spremati kolačiće na vaše računalo.