Čavja 31, 51219 Čavle, Hrvatska
+385 (0)51 208 300
+385 (0)51 208 310
pisarnica@cavle.hr

Kategorija: Obavijesti
Odluka o usvajanju Plana ukupnog razvoja općine Čavle za razdoblje 2016.-2020.
29 ožujka, 2016

Na temelju članka 35. točke 1. i članka 57. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 19. Statuta Općine Čavle (Službene novine PGŽ broj 20/14, 26/14 i 27/15), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 10. ožujka 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o usvajanju Plana ukupnog razvoja Općine Čavle
za razdoblje 2016. – 2020.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&id=33532

Članak 1.

Donosi se Plan ukupnog razvoja Općine Čavle (PUR) za razdoblje 2016. – 2020. godinu koji je temeljni strateški dokument razvoja Općine Čavle, a sastoji se od analize postojećeg stanja, strategije razvoja, prioritetnih mjera i projekata za razdoblje 2016.-2020., te akcijskog plana provedbe

Članak 2.

Prvi dio Plana ukupnog razvoja Općine Čavle odnosi se na analizu postojećeg stanja ukratko obrazlažući prostor, stanovništvo, prirodna obilježja, kulturno-povijesnu baštinu, stanje komunalne, prometne i društvene infrastrukture, zaštitu okoliša, gospodarstvo, kapacitete za upravljanje razvojem te izradu SWOT analize.

Članak 3.

Strategija razvoja čini drugi dio Plana ukupnog razvoja Općine Čavle 2016.-2020. te obuhvaća definirane strateške ciljeve, prioritete, mjere i projekte, usklađenost sa nadređenim strateškim dokumentima, financiranje te akcijski plan provedbe.

Članak 4.

Strateški dokument Plan ukupnog razvoja Općine Čavle (PUR) za razdoblje 2016. – 2020. čini sastavni dio ove Odluke, a objavit će se na web stranici Općine Čavle www.cavle.hr.

KLASA:021-05/16-01/02

URBROJ:2170-03-16-01-3

Čavle 10. ožujka 2016

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.

Datoteke dostupne za preuzimanje:

Skip to content

Koristimo kolačiće

Molimo vas potvrdite prihvaćate li kolačiće sa stranice www.cavle.hr korištene u svrhu boljeg razmijevanja navika posjetitelja. U suprotnom odaberite ne prihvaćam i nećemo spremati kolačiće na vaše računalo.