Čavja 31, 51219 Čavle, Hrvatska
+385 (0)51 208 300
+385 (0)51 208 310
pisarnica@cavle.hr

Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o porezima na području Općine Čavle
20 listopada, 2023

Na web stranicama Općine Čavle objavljen je prijedlog II. izmjena i dopuna Odluke o porezima Općine Čavle te se poziva zainteresirana javnost na Savjetovanje o istoj.

Pravna osnova za donošenje ove Odluke je 41. stavak 4. i članka 42. stavka 1., a u svezi sa člankom 20. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16., 101/17, 114/22, 114/23.)

Odlukom o porezima Općine Čavle („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 16/17 i 36/17) utvrđene su vrste općinskih poreza te način obračuna i plaćanja, sukladno Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14 i 100/15). Porez na kuće za odmor plaća se po m2 korisne površine kuće za odmor godišnje za svaku kalendarsku godinu.

Postupci u svezi s utvrđivanjem i naplatom poreza utvrđenih odlukom do sada obavlja nadležna ispostava Porezne uprave, a temeljem sklopljenog Ugovora o obavljanju poslova utvrđivanja i naplate prihoda jedinica lokalne samouprave i uprave.

II. izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Čavle predlaže se poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza na kuće za odmor prenijeti na Upravni odjel za lokalnu upravu i samoupravu Općine Čavle, koji će na taj način imati transparentniji uvid u nadzor i naplatu predmetnog poreza.

Također se predlaže povećanje iznosa poreza na kuće za odmor s dosadašnjih 1,06 EUR/8,00 kn na 3,00 EUR/22,60 kn po metru kvadratnom korisne površine kuće za odmor. Naime, člankom 8. Zakona o lokalnim porezima propisan je raspon u kojem su jedinice lokalne samouprave ovlaštene samostalno propisivati visinu poreza na kuće za odmor po metru kvadratnom korisne površine kuće za odmor, i to od 0,60 do 5,00 EUR-a po metru kvadratnom.

Datoteke dostupne za preuzimanje:

Skip to content

Koristimo kolačiće

Molimo vas potvrdite prihvaćate li kolačiće sa stranice www.cavle.hr korištene u svrhu boljeg razmijevanja navika posjetitelja. U suprotnom odaberite ne prihvaćam i nećemo spremati kolačiće na vaše računalo.