Čavja 31, 51219 Čavle, Hrvatska
+385 (0)51 208 300
+385 (0)51 208 310
pisarnica@cavle.hr

Obavijest o početku izrade VI. i VII. izmjena i dopuna prostornog plana Općine Čavle.

 

Temeljem članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13, 65/17 i 114/18) Odluku o izradi prostornog plana lokalne razine donosi predstavničko tijelo lokalne razine po prethodno pribavljenom mišljenju sukladno posebnim zakonima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode.

 

Na temelju članka 35. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13 i 73/17) jedinica lokalne samouprave izvršava obvezu odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na način da osigura funkcioniranje reciklažnog dvorišta.

 

Prijedlogom VI. izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Čavle pristupa se radi stvaranja prostorno-planskih preduvjeta za ishođenje akta za građenje reciklažnog dvorišta, obzirom da na području Općine Čavle isto nije realizirano te da važećim Prostornim planom uređenja nije planirana lokacija za njegovu gradnju.

 

Izgradnja reciklažog dvorišta planira se u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja Cernik, čija je granica obuhvata utvrđena važećim Prostornim planom uređenja Općine Čavle.

 

Nadalje u rujnu 2013. godine donesen je novi Prostorni plan Primorsko-goranske županije, a zatim u prosincu 2013. godine i Zakon o prostornom uređenju. Radi usklađenja sa Zakonom i Prostornim planom Primorsko-goranske županije, kao i osiguranja planskih pretpostavki za daljnji razvoj Općine Čavle, potrebno je pristupiti izradi cjelovitih Izmjena i dopuna Plana a koje su uključene u VII. izmjene i dopune prostornog plana Općine Čavle.

 

Prostorni plan uređenja Općine Čavle donesen je 2001. godine te je u međuvremenu nekoliko puta mijenjan i dopunjavan, svaki put ciljano za određenu tematiku. Kako su osnovna polazišta i ciljevi Prostornog plana uređenja Općine Čavle usvojeni 2001. godine, u proteklih je 18 godina došlo do znatnih promjena u gospodarskom, demografskom i društvenom razvitku, te je potrebno cjelovito sagledati sve promjene i daljnje potrebe razvitka Općine.

 

Također, potrebno je izvršiti i izmjene i dopune vodno-gospodarskog sustava u segmentu  uređenja vodotoka i voda te zaštite od štetnog djelovanja voda, a prema zahtjevu Hrvatskih voda danim u postupku izrade IV. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čavle. Obzirom da je sustav zaštite od štetnog djelovanja voda potrebno odrediti za cijelo područje sliva Rječine, odnosno cijelo Grobničko polje, koje se nalazi unutar nekoliko jedinica lokalne samouprave, njegova je prostorno planska definicija i realizacija od interesa i za Županiju.

 

Odluke Općinskog vijeća o izradi VI. i VII. izmjena i dopuna prostornog plana Općine Čavle možete pronaći na slijedećem linku: https://www.cavle.hr/web/wp-content/uploads/2019/02/03-22.02.2019-Službene-novine-OČ-03-2019.pdf

 

Datoteke dostupne za preuzimanje:

Skip to content

Koristimo kolačiće

Molimo vas potvrdite prihvaćate li kolačiće sa stranice www.cavle.hr korištene u svrhu boljeg razmijevanja navika posjetitelja. U suprotnom odaberite ne prihvaćam i nećemo spremati kolačiće na vaše računalo.