Čavja 31, 51219 Čavle, Hrvatska
+385 (0)51 208 300
+385 (0)51 208 310
pisarnica@cavle.hr

Općinska načelnica

IVANA CVITAN POLIĆ, mag. cult.

051/208-301

051/208-311

ivana@cavle.hr

Primanje stranaka

Utorak od 15:00 do 17:00

Općinski načelnik bira se na neposrednim izborima sukladno Zakonu o lokalnim izborima  (“Narodne novine”, br. 144/12.) Mandat općinskog načelnika i njegova zamjenika traje 4 godine.

Općinski načelnik zastupa Općinu Čavle i obavlja poslove određene propisima i Statutom Općine Čavle:

 • priprema prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće
 • izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća
 • utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna
 • upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima
 • upravlja prihodima i rashodima Općine
 • upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine
 • odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Općina
 • donosi Pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine
 • nadzire rad upravnih tijela
 • usmjerava djelovanje upravnih tijela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave ako su preneseni Općini
 • imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela
 • imenuje i razrješava unutarnjeg revizora
 • utvrđuje Plan prijama u službu u upravna tijela Općine
 • predlaže izradu Prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba
 • daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji
 • obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

Izvješće o radu Općinskog načelnika

Skip to content

Koristimo kolačiće

Molimo vas potvrdite prihvaćate li kolačiće sa stranice www.cavle.hr korištene u svrhu boljeg razmijevanja navika posjetitelja. U suprotnom odaberite ne prihvaćam i nećemo spremati kolačiće na vaše računalo.