Čavja 31, 51219 Čavle, Hrvatska
+385 (0)51 208 300
+385 (0)51 208 310
pisarnica@cavle.hr

Kategorija: Natječaji | Obavijesti
Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u Staroj Sušici
14 srpnja, 2015

[alert type=”info” close=”true”]Obavijest o Javnom natječaju za davanje u zakup poslovnih prostora u Staroj Sušici objaviti će se u “Novom listu” u nedjelju, 12. srpnja 2015. godine.[/alert]

 

Na temelju članka 4. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Primorsko – goranske županije („Službene novine“ broj 49/12), Odluke o davanju prethodne suglasnosti Centru za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u Staroj Sušici (Klasa: 022-04/15-01/21; Urbroj: 2170/1-01-01/6-15-16 od 1. lipnja 2015. godine) i Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup svih raspoloživih poslovnih prostora u Staroj Sušici (Broj: 254/15 od 2. ožujka 2015. godine), Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko – goranske županije raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnih prostora u Staroj Sušici

 

I.

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u Staroj Sušici provodi se prikupljanjem pisanih ponuda.

 

II.

Predmet zakupa su nekretnine upisane u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Delnicama kao gospodarske zgrade Polane, na k.č.br. 534, zkul. 223, k.o. Stara Sušica, a opisane kao tri gospodarske zgrade u ukupnoj površini 1.664 m2.

U naravi poslovni prostori predstavljaju tri skladišta u kompleksu Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije u Staroj Sušici, pod nazivima:

 1. gospodarske zgrade Polane, skladište Zečjak ukupne tlocrtne površine 887 m²,
 2. gospodarske zgrade Polane, skladište krumpira ukupne tlocrtne površine 434 m2,
 3. gospodarske zgrade Polane, nadstrešnica ukupne tlocrtne površine 343 m2.

Poslovni prostori se daje u zakup isključivo za poljoprivredne namjene.

 

III.

Početna mjesečna zakupnina za poslovne prostore iz točke II. ove Odluke iznosi 0,80 kn/m2.

Ugovori o zakupu poslovnih prostora iz točke II. ove Odluke sklapaju se na rok od jedne (1) godine s mogućnošću produljenja do najviše pet (5) godina.

Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije zadržava pravo da može pisanim putem jednostrano raskinuti ugovore o zakupu poslovnih prostora iz točke II. ove Odluke uz otkazni rok od tri (3) mjeseca u slijedećim slučajevima:

 • ako zakupnik ne koristi poslovni prostor za obavljanje svoje redovite djelatnosti;
 • ako zakupnik ne plaća mjesečnu zakupninu, sukladno odredbama ugovora o zakupu;
 • ako zakupnik bez odobrenja Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije raspolaže predmetnim poslovnim prostorom;
 • ako se zakupnik pri korištenju poslovnog prostora ne pridržava odredbi ugovora o zakupu;
 • ukoliko to zahtjeva interes Primorsko-goranske županije.

 

IV.

Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu u visini od trostrukog iznosa početne mjesečne zakupnine poslovnog prostora na žiro-račun Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko – goranske županije broj IBAN HR1824020061100108520, model 68, s pozivom na broj 7374 – OIB (navodi se oib ponuditelja), uz napomenu “Jamčevina za zakup nekretnine”.

 

V.

Pravo sudjelovanja u javnom natječaju imaju pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju posebnim propisima utvrđene uvjete za obavljanje djelatnosti za koju je namijenjen poslovni prostor koji se daje u zakup, te pod uvjetom da uplate natječajem određen iznos jamčevine.

 

Ponuda za pravne osobe mora sadržavati:

 • Naziv pravne osobe, OIB, adresu, broj telefona, ime i prezime osobe za kontakt;
 • Naznaku naziva poslovnog prostora iz točke II. za koji se podnosi ponuda;
 • Visinu mjesečne zakupnine izražene u kunskoj vrijednosti;
 • Izvod iz sudskog registra, ili s njime izjednačenu ispravu u ovjerenom prijevodu na hrvatskom jeziku za strane pravne osobe, u izvorniku ili ovjerenoj preslici;
 • Dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
 • Dokaz o uplaćenoj jamčevini;
 • Broj bankovnog računa za povrat jamčevine;
 • Vlastoručno potpisanu i pečatom ponuditelja ovjerenu izjavu o prihvaćanju mjesečne zakupnine i uvjeta natječaja.

 

Ponuda za fizičke osobe mora sadržavati:

 • Ime i prezime ponuditelja, OIB, adresu, broj telefona za kontakt;
 • Naznaku naziva poslovnog prostora iz točke II. za koji se podnosi ponuda;
 • Visinu mjesečne zakupnine izražene u kunskoj vrijednosti;
 • Presliku identifikacijske isprave (osobne iskaznice ili putovnice);
 • Dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
 • Dokaz o uplaćenoj jamčevini;
 • Broj bankovnog računa za povrat jamčevine;
 • Vlastoručno potpisanu izjavu o prihvaćanju mjesečne zakupnine i uvjeta natječaja.

 

VI.

Pisane ponude se dostavljaju osobno ili preporučeno poštom, u zatvorenoj omotnici s naznakom „ZA NATJEČAJ ZA ZAKUP NEKRETNINA U STAROJ SUŠICI – NE OTVARATI“ na adresu: Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko – goranske županije, Stara Sušica, Karolinska cesta 87, 51514 Ravna Gora.

 

VII.

Rok za podnošenje ponuda na javni natječaj je 10 (deset) dana od dana objave natječaja u „Novom listu“.

Danom predaje ponude smatra se dan osobne predaje ponude u ured Centra, odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom.

Uvid u tekst javnog natječaja može se izvršiti i na službenim web stranicama Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko – goranske županije (www.cbpp.com.hr).

 

VIII.

Javno otvaranje ponuda izvršiti će Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja na adresi I.G.Kovačića 174, Ravna Gora, I. kat, soba za sastanke, dana 28. srpnja 2015. godine u 9:00 sati.

 

IX.

Otvaranju ponuda mogu pristupiti ponuditelji ili njegovi zakonski zastupnici, odnosno punomoćnici uz predaju valjanih ovlaštenja/punomoći u izvornicima.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

 

X.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ona valjana ponuda kojom je ponuđen najviši iznos mjesečne zakupnine povrh početno utvrđene mjesečne zakupnine.

U slučaju da pristigne samo jedna valjana ponuda, ona se smatra najpovoljnijom ukoliko je visina mjesečne zakupnine jednaka ili veća od početno utvrđene mjesečne zakupnine.

Ako se na natječaj dostave dvije ili više valjanih ponuda s jednako visokom ponuđenom mjesečnom zakupninom za isti poslovni prostor, najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja je pristigla ranije.

Odluku o odabiru najpovoljnijih ponuditelja donijet će Upravno vijeće Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko – goranske županije na prijedlog Povjerenstva za provođenje javnog natječaja.

O ishodu javnog natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili odluke o poništenju natječaja.

Upravno vijeće Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko – goranske županije ima pravo, uz obvezni povrat uplaćene jamčevine svim ponuditeljima, bez obrazloženja poništiti natječaj.

 

XI.

U roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru sa izabranim ponuditeljem zaključit će se Ugovor o zakupu.

Ukoliko zakupnik u naprijed navedenom roku ne potpiše Ugovor o zakupu poslovnog prostora, smatrati će se da je odustao od zaključenja ugovora.

Ako fizička odnosno pravna osoba čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija odustane od zaključenja ugovora ili ne pristupi njegovom zaključenju u naprijed navedenom roku, gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine. U tom slučaju Upravno vijeće Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije može donijeti odluku o odabiru sljedeće najpovoljnije ponude koja ispunjava uvjete iz natječaja ili poništiti natječaj.

Ugovor o zakupu ne može se sklopiti s fizičkom ili pravnom osobom koja ima dospjelu, a nepodmirenu obvezu prema Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja.

 

XII.

Prilikom primopredaje poslovnog prostora sastavlja se zapisnik u kojem se unose podaci o stanju poslovnog prostora.

 

XIII.

Zakup poslovnog prostora prestaje na način predviđen Zakonom, odnosno Ugovorom o zakupu poslovnog prostora.

 

XIV.

Ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena, uplaćena jamčevina se, bez prava na kamatu, vraća na bankovni račun u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili odluke o poništenju natječaja. Položena jamčevina sudionika natječaja čija je ponuda prihvaćena zadržava se i uračunava u zakupninu.

 

 

XV.

Poslovni prostori koji su predmet zakupa, mogu se razgledati svaki petak od 12:00 do 14:00 sati do isteka roka za podnošenje ponuda na javni natječaj, a po prethodnom dogovoru dan unaprijed sa djelatnikom Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, broj telefona 051/791-066 ili 098/1721-256.

Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj na telefon 051/791-066.

 

 

Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj

Primorsko-goranske županije

 

Skip to content

Koristimo kolačiće

Molimo vas potvrdite prihvaćate li kolačiće sa stranice www.cavle.hr korištene u svrhu boljeg razmijevanja navika posjetitelja. U suprotnom odaberite ne prihvaćam i nećemo spremati kolačiće na vaše računalo.