Čavja 31, 51219 Čavle, Hrvatska
+385 (0)51 208 300
+385 (0)51 208 310
pisarnica@cavle.hr

Na temelju članka  5. Pravilnika o upisima i mjerilima upisa u Dječji vrtić “Čavlić“ (u daljnjem tekstu Pravilnik) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Čavlić“ objavljuje

JAVNA  OBJAVA  UPISA

DJECE U DJEČJI  VRTIĆ  I  JASLICE  ZA PEDAGOŠKU  GODINU

2018./2019.

 1. Dosadašnji korisnici usluga DV „Čavlić“, podnose ZAHTJEV ZA NASTAVAK KORIŠTENJA USLUGA od 16.04.2018.-25.04.2018. (potrebno je priložiti i ispunjeni obrazac za provjeru prebivališta, koji se nalazi kao prilog dokumentaciji za upise)
 2. Novi korisnici usluga DV „Čavlić“ podnose ZAHTJEV  ZA UPIS DJECE od 04.2018.-14.05.2018.

Zahtjevi  će se zaprimati  u prostorijama Dječjeg vrtića “Čavlić“, svakog radnog dana u vremenu od 8.30 do 16.00 sati, a utorkom i četvrtkom od 12.00 do 17.00 sati.

Zahtjev za upis djece podnose roditelji, novi korisnici usluga, za upis djece starosti od godine dana (koja do 31.kolovoza 2018. navrše godinu dana) do polaska u školu u programe:

-cjelodnevni desetosatni program jaslica

-cjelodnevni desetosatni program vrtića

Uz zahtjev se prilaže:

 1. preslika rodnog lista/izvoda iz matične knjige rođenih za dijete
 2. ispunjeni obrazac za provjeru prebivališta  (napomena: obrazac se nalazi kao prilog dokumentaciji za upise i popunjava ga roditelj)
 3. preslika PK (porezna kartica)
 4. upitnik o zdravstvenim podacima djeteta

Zahtjev za upis koji  ne sadrži gore navedene isprave bit će odbačen. Roditelji koji se pozivaju na neki od kriterija za ostvarivanje prednosti pri upisu iz članka 10. Pravilnika koji se odnose na kriterij za ostvarivanje prednosti upisu djece u redovne programe u skladu s čl.20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) dužni su priložiti:

 1. za dijete roditelja invalida Domovinskog rata– rješenje nadležnog ministarstva o statusu invalida Domovinskog rata.
 2. za dijete samohranog roditelja- rodni list djeteta (ne stariji od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave za upis), presliku smrtnog lista, smrtovnice ili izvatka iz matice umrlih za preminulog roditelja ili potpisana izjava u javnobilježničkom uredu da je drugi roditelj na izdržavanju dugogodišnje zatvorske kazne ili mu je oduzeta poslovna sposobnost, ili rješenje centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju (državna privremena alimentacija).
 3. za dijete u udomiteljskoj obitelji – presliku rješenja da je dijete u udomiteljskoj obitelji.
 4. za dijete zaposlenih roditelja – elektronički zapis HZMO kao dokaz o zaposlenosti oba roditelja/skrbnika ili samohranog roditelja/skrbnika
 5. za dijete iz obitelji s troje ili više djece- presliku rodnih listova ili izvatka iz matice rođenih ostale djece u obitelji
 6. za dijete koji prima dječji doplatak– presliku rješenja ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o pravu na dječji doplatak za tekuću godinu.
 7. za dijete s teškoćama u razvoju- mišljenje stručnog povjerenstva osnovanog po propisima iz područja socijalne skrbi ili odgovarajući medicinski i drugi nalazi, mišljenja i rješenja nadležnih tijela, ustanova i vještaka uz obavezu roditelja odazivanja na poziv Vrtića radi davanja mišljenja stručnog tima o postojanju ili ne postojanju uvjeta za integraciju djeteta u redovite skupine ili uključivanje u drugi odgovarajući program koji Vrtić može ponuditi.
 8. za dijete uzeto na skrb i uzdržavanje i dijete u udomiteljskoj obitelji: potvrdu Centra za socijalnu skrb za udomiteljske obitelji.
 9. Potvrdu o redovnom studiranju ili školovanju od fakulteta ili škole za roditelja koji se školuje.

Dječji vrtić zadržava pravo da radi pojašnjenja ili utvrđivanja određene prednosti  sam provjeri činjenice  vezane za ostvarivanja prednosti. Ispunjene obrasce pod nazivom potvrda o mjestu prebivališta koje ispunjava roditelj za sebe i dijete upisnika, Vrtić šalje na MUP RH, PU Rijeka radi provjere iskaza. Zahtjev za nastavak korištenja usluga DV “Čavlić”, Zahtjev za upis (novi roditelji)   kao i Obrazac za provjeru prebivališta, podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a preuzima se u prostorijama Dječjeg vrtića “Čavlić” (u uredu ravnateljice ili u tajništvu) ili na web stranici  www.vrtic-cavlic.hr . Podnositeljima zahtjeva izdat će se skupno Rješenje  o prihvaćanju ili odbijanju zahtjeva u roku od 15 dana. Podnositelji prijave nezadovoljni Rješenjem imaju pravo  15 dana od dana objave podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića “Čavlić”.

Zahtjevi zainteresiranih stranaka koji se ne odazovu na javnu objavu u danom roku, neće se razmatrati. Stranke koje se odazovu na javnu objavu suglasne su da će se osnovni podaci (ime, prezime i datum rođenja djeteta te ukoliko će biti potrebno bodovanje  i dodjeljeni broj bodova) objaviti na oglasnim pločama i web stranici vrtića u svrhu objave rezultata. Zahtjev s kompletnom dokumentacijom dostaviti osobno ili na adresu:

Dječji vrtić ”Čavlić”, Čavja 49,  51 219 Čavle. Sve obavijesti vezane za upise mogu se dobiti na telefon 051/259-550 svakog radnog dana od 8.00-15.00 sati.

KLASA:601-01/18-01/15

URBROJ:2170/01-54-02-18-1

Predsjednica Upravnog vijeća

Damjana De Martini

 

Skip to content

Koristimo kolačiće

Molimo vas potvrdite prihvaćate li kolačiće sa stranice www.cavle.hr korištene u svrhu boljeg razmijevanja navika posjetitelja. U suprotnom odaberite ne prihvaćam i nećemo spremati kolačiće na vaše računalo.