Čavja 31, 51219 Čavle, Hrvatska
+385 (0)51 208 300
+385 (0)51 208 310
+385 (0)51 208 311
I. IZMJENE I DOPUNE POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA, KLASA: 404-01/20-01/36, UR.BROJ: 2170-03-20-01-1od O5. listopada 2020. godine
08 listopada, 2020
Skip to content