Predmet nabave: usluge izrade projektno tehničke dokumentacije ( izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta)