Namjera davanja koncesije za prijevoz pokojnika

OBAVIJEST O NAMJERI  DAVANJA

KONCESIJE  ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI PRIJEVOZA  POKOJNIKA 

NA PODRUČJU OPĆINE  ČAVLE

1.Opći podaci o davatelju koncesije:

a) Davatelj koncesije: Općina Čavle

b) Adresa: Čavle 206, 51219 Čavle

c) Telefon / fax: 208 -300/208-311

d) e-pošta: mavrinac@opcina- cavle. htnet.hr

e) OIB: 27613220645 

2. Predmet koncesije:

a) Komunalna  djelatnost obavljanja poslova prijevoza pokojnika na području Općine Čavle  

b) Priroda i opseg djelatnosti koncesije: Pod prijevozom pokojnika se podrazumijeva obvezu preuzimanja i prijevoza  umrle osobe  od   mjesta smrti  do  mrtvačnice na groblju  Cernik i groblju Grobnik  ili do krematorija.

3. Mjesto obavljanja djelatnosti: Područje općine Čavle

4. Rok trajanja koncesije: 5 godina od dana potpisa Ugovora o koncesiji obiju strana.

5. Naknada za koncesiju: početna  godišnja naknada iznosi   800,00 kuna

6. Broj koncesija koje se dodjeljuju:  dodjeljuje se jedna ( 1) koncesija za cijelo područje .

7.ROK ZA PREDAJU PONUDA:

7.1. Ponude se predaju u roku od 30 (trideset) dana od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u Narodnim novinama, bez obzira na način dostave.

Rok za predaju ponuda : 14. studeni 2011. godine.

7.2. Adresa na koju se moraju poslati ponude:

Ponude se dostavljaju u pismenom obliku u zatvorenoj omotnici  osobno putem urudžbenog zapisnika ili poštom na adresu Općina Čavle, Čavle 206, 51 219 Čavle; uz napomenu NE OTVARAJ - KONCESIJA ZA OBAVLJANJE PRIJEVOZA POKOJNIKA„

7.3. Jezik i pismo na kojima ponuda mora biti napisana:

Ponuda mora biti napisana latiničnim pismom na hrvatskom jeziku.      

Otvaranje ponuda održati će se dana  14. studenog 2011. godine  u 10,00 sati u općinskoj vijećnici Općine Čavle , Čavle 206.

U obzir će se uzeti samo ponude koje budu zaprimljene unutar roka za dostavu ponuda.

Davatelj koncesije zadržava pravo da odlukom poništi postupak davanja koncesije nakon isteka roka za dostavu ponuda u slučajevima predviđenim u članku 25. Zakona o koncesijama (Narodne novine broj 125/08).

8. OSOBNI, STRUČNI, TEHNIČKI I FINANCIJSKI UVJETI KOJE MORAJU ZADOVOLJITI PONUDITELJI I ISPRAVE KOJIMA DOKAZUJU NIJHOVO ISPUNJENJE:

UZ PONUDU JE POTREBNO PRILOŽITI SLIJEDEĆE DOKAZE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA:

8.1. Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar  kojom se dokazuje da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet koncesije,  ne starija od šest mjeseci do dana slanja objave o namjeri davanja koncesije u Narodne novine, 

8.2. Kao dokaz o tehničke sposobnosti:

- preslika prometne dozvole , odnosno knjižice vozila kojom se dokazuje da ponuditelj ima u vlasništvu ili najmu ( leasingu) pogrebno vozilo

-potvrda  nadležnog tijela  da pogrebno vozilo zadovoljava sanitarno – tehničke i higijenske uvjete

8.3. Izjava ponuditelja  da djelatnik-ci  koji će obavljati poslove koncesije , posjeduju strukovnu sposobnost, stručno znanje i iskustvo s obzirom na predmet koncesije  

8.4. Dokaz financijske sposobnosti:

- Potvrdu poreze uprave o stanju poreznog duga iz koje je razvidno da ponuditelj nema dugovanja po osnovi javnih davanja – ne starija od 30 dana do   dana slanja objave o namjeri davanja koncesije u Narodne novine,  u originalu ili preslici

Potvrda o bonitetu i solventnosti ponuditelj – BON 1 i  BON 2/SOL 2, kojima se dokazuje bonitet i solventnost gospodarskog subjekta, a prema kojima ponuditelj mora dokazati da u proteklom izvještajnom razdoblju nije poslovao s gubitkom , da nije u blokadi i da nije bio u blokadi dulje od 15 dana  u prethodnom izvještajnom razdoblju.BON 1 I BON 2/SOL 2  ne starija od 30 dana do   dana slanja objave o namjeri davanja koncesije u Narodne novine,  u originalu ili  preslici.

- Potvrdu o podmirenim svim financijskim i komunalnim obvezama prema  Općini Čavle  – ne starija od 30 dana do  (dan slanja objave o namjeri davanja koncesije u Narodne novine) – original ili ovjerena preslika.

9. KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA:

Kriterij odabira  :  najviša ponuđena godišnja naknada za koncesiju

10. JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE:

Ponuditelj uz ponudu dostavlja jamstvo za ozbiljnost ponude za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njene valjanosti, odnosno dostavljanja neistinitih dokaza o sposobnosti. Visina jamstva se  utvrđuje  u apsolutnom iznosu od   500,00 kuna, uplatom na žiro račun Općine Čavle broj: 2485003-1806100007, poziv na broj 68 7706-OIB-2011, s opisom: jamstvo- koncesija- prijevoz – pokojnika.

Davatelj koncesije će se naplatiti iz navedenog iznosa ukoliko ponuditelj: 1) opozove ili izmjeni ponudu poslije roka za dostavu ponuda; 2) dostavi neistinite dokaze o sposobnosti; 3) ne potpiše ugovor o  koncesiji koji je dio ove natječajne dokumentacije.

Nedostatak dokaza o dostavi jamstva za ozbiljnost ponude predstavlja neotklonjiv nedostatak.

 Jamstvo za ozbiljnost ponude Davatelj koncesije vratiti će ponuditelju u roku od 10 (deset) dana od dana donošenja odluke odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili odluke o poništenju postupka .

11.NAKNADA ZA KONCESIJU:

Početni iznos godišnje naknade za koncesiju iznosi 800,00 kuna , a plaća se  jednokratno do 30. rujna tekuće godine.

                                  

12. DATUM OTPREME OBAVIJESTI:

Obavijest o namjeri davanja koncesije poslana je u Narodne novine dana  14. listopada 2011. godine.

 

13. NAZIV I ADRESA TIJELA NADLEŽNOG ZA RJEŠAVANJE ŽALBE TE PODACI O ROKOVIMA ZA PODNOŠENJE ŽALBE:

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Kneza Mutimira 5/1, 10 000 Zagreb, a predaje se Općini Čavle , Čavle 206, 51 219  Čavle , izravno ili preporučenom pošiljkom. Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti  Državnoj komisiji.

Rok za podnošenje žalbe je 3 dana od:

- objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u odnosu na podatke, radnje, postupke i nečinjenaiz objave,

- od dana primitka odluke kojom se odlučuje o pojedinačnom pravu (odluka o odabiru u odnosu na postupak pregleda i ocjene sposobnosti te postupak pregleda, ocjene i odabira ponude,

- isteka roka za donošenje odluke o pojedinačnim pravima (odluka o odabiru),

saznanja da je  postupak  proveden na način suprotan  Zakonu o koncesijama (NN 125/08) i Zakonu o javnoj nabavi (NN br. 110/07., 125/08.), a najkasnije u roku godine dana od dana kada je taj postupak proveden.

 

14. OZNAKA VRSTE POSTUPKA NA TEMELJU KOJEG SE PROVODI DAVANJE KONCESIJE:

-  otvoreni postupak

15. NAPOMENA:

Sve detaljne informacije, kao i natječajna dokumentacija sa uputama za izradu ponude  mogu se preuzeti u Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu i upravu , u uredovno radno vrijeme za prijem stranka,  kontakt osoba: Odinjea Mavrinac –Filipović.

                                                                                                 Općina Čavle